OpenPGP интеграция в Mozilla Thunderbird

(за версии 1.5.X и по-големи)

Copyright ©2006 Веселин Колев, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Версия 1.0

Лиценз на документа: CC Attribution-ShareAlike

Съдържание на лиценза: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

Архив със съдържанието на документацията: thunderbird-openpgp-howto-1.0.tar.gz

Електронен пощенски адрес за контакт с автора: виж файла "AUTHOR" в архива със съдържанието

 

Съдържание:

 1. Общи сведения за OpenPGP сертификатите
 1. Инсталация
 1. Управление на хранилището за OpenPGP сертификати и съдържанието му с Enigmail
 1. Влизане в режим на управление на хранилището за OpenPGP сертификати
 2. Генериране на нова двойка ключове и създаване на OpenPGP сертификат
 3. Прибавяне, премахване на идентификатори и обявяване на главен идентификатор на OpenPGP сертификат
 4. Смяна на паролата за защита на частния ключ
 5. Поставяне на OpenPGP сертификат в сертификатното хранилище
 6. Гласуване на доверие на OpenPGP сертификат в сертификатното хранилище
 7. Електронно подписване на OpenPGP сертификат
 8. Проверка на електронен подпис върху индентификатор(и) на OpenPGP сертификат
 9. Актуализиране на OpenPGP сертификатите в локалното хранилище спрямо сървърите за сертификати
 10. Актуализиране на OpenPGP сертификатите върху сървърите за сертификати спрямо локалното хранилище
 11. Генериране на отменящ сертификат
 12. Отмяна на OpenPGP сертификат чрез отменящ сертификат
 13. Изтриване на OpenPGP сертификат от локалното хранилище
 14. Забрана и последваща отмяна на забраната за използването на OpenPGP сертификат в локалното хранилище
 1. Електронно подписване, криптиране и декриптиране на електронни писма

 

 

1. Влизане в режим на управление на хранилището за OpenPGP сертификати

Доколкото приставката Enigmail използва инструмента gpg (в състава на RPM пакета gnupg), то тя използва и съответното за инструмента хранилище за OpenPGP сертификати (ключове). По подразбиране това хранилище се намира в поддиректория .gnupg на потребителската домашна директория. Тъй като тази поддиректория съдържа важна информация е препоръчително нейното съдържание да бъде периодично копирано върху сигурен носител и съхранявано на сигурно място (защитено от свободен достъп).

Всички промени направени в хранилището за OpenPGP сертификати чрез инструмента gpg са достъпни за приставката Enigmail и обратно.

Влизането в менюто за управление на хранилището за OpenPGP сертификати става чрез използване на менюто "OpenPGP" в Mozilla Thunderbird и последващо избиране на подменю "Key Management":

Избор на менюто за управление на хранилището за OpenPGP сертификати

 

Подобен избор довежда до отваряне на прозореца за управление на сертификатното хранилище:

Прозорец за управление на хранилището за OpenPGP сертификати

 

 

    Следваща тема:
2. Генериране на нова двойка ключове и създаване на OpenPGP сертификат

 

Съдържание

 

Valid HTML 4.01 Transitional